SULUCA KARAHÖYÜK: DEPAS AMPHIKYPELLON VE AYAK BİÇİMLİ DAMGA MÜHÜR BULUNTULARI IŞIĞINDA MERKEZİ KAPADOKYA’DA BİR TİCARİ KONTEKS

Atila TÜRKER

Özet


Suluca Karahöyük kazıları sırasında bulunmuş fakat yayınlanmamış bir ayak biçimli damga mühür ve üç adet
Depas Amphikypellon bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Merkezi Kapadokya’da (Kızılırmak Kavsinde) bulunan
Suluca Karahöyük, konumu bakımından Orta Anadolu kültürleriyle olduğu kadar Batı Anadolu ve Ege Dünyasıyla
da yakın ilişkiler kurmuştur. Suluca Karahöyük Depaslarından ikisi, Christian Podzuweit’in tip tanımına göre
Troia IIg’den sonra gözlemlenen ve varlığı Troia III tabakasında devam eden bir gruba aittir. Güncel buluntular
tip sayısının artmasına katkı sağlamıştır. Özellikle Orta Anadolu’daki yayılımı ve tipleri, Kültepe tiplerinde olduğu
gibi, üretimin iç kesimlerdeki farklı merkezlerde yerel olarak da üretildiğini göstermiştir. Sonuncu depas Pisidya
tipinin benzeridir. Fakat mal özellikleri yerel hamur gruplarına daha yakındır. Pişmiş topraktan yapılmış ayak
biçimli damga mühür, buluntu yerlerine göre ETÇ II sonu ile ETÇ III ortalarına tarihlendirilmektedir ve Turan
Efe’nin çizdiği “Büyük Kervan Yolu” güzergâhıyla uyumludur. Ancak bunlar Suriye-Kilikya bölgesi ile Kuzey Ege
arasında az sayıdaki örnekten ibarettir. ETÇ II sonu ile İTÇ III ortalarına tarihlenen Suluca Karahöyük bulguları,
Anadolu kıta ticaretine ve kıyı alanları ile olan ilişkilerine yeni katkılar sağlamıştır.


Anahtar Kelimeler


Anatolia, Cappadocia, Suluca Karahöyük, Early Bronze Age, Trade, Depas Amphikypellon, Foot-Shaped Stamp Seal

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.23.003

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.