PLOVDAĞ NEKROPOLÜ’NÜN TUNÇ ÇAĞI MEZARLARI

Bakhlul IBRAGIMLI

Özet


Plovdağ arkeolojik kazılarına 1986 yılında başlanmıştır. Üç yıl süren çalışmalarda Plovdağ I Nekropolü’nde 32
adet kurgan ve Son Tunç Çağı yerleşimnin küçük bir kısmı kazılmıştır. Plovdağ’da arkeolojik kazılar yeniden 2004
yılında başlamış, bu çalışmalarda dağın kuzey yamacında 5 hektarlık bir alana yayılmış 2 numaralı nekropol -
kurqan mezarlığı bulunmuştur. 2 numaralı nekropolün merkezi alanında Geç ve Orta Tunç Çağ kurganlarınının
altında Erken Tunç Çağ yerleşimi ortaya çıkarılmıştır.
Plovdağ II Nekropol’ünde günümüze kadar 93 adet mezar incelenmiştir. Bu mezarların çoğu taş sanduka veya
toprak mezarlı kurganlardır. Büyük kurganların içinde çanak çömlekler bulunan “sunaklar” vardır.
Araştırmalar sonucunda, Plovdağ II Nekropolü’nde MÖ IV. Binyılın sonlarından MÖ II. Binyılın ortalarına kadar
süregelen sabit bir gömü geleneğinin varlığı anlaşılmıştır. MÖ II. Binyılın ortalarından sonra sal taşlı mezarların
yaygınlaşması ile gömü geleneğinde keskin değişimler meydana gelir. Sal taşlı mezarlar hem inşa teknikleri, hem de
malzemelerine göre kurganlardan keskin şekilde ayrılırlar.
2012 yılında Plovdağ’da yeni ortaya çıkarılmış Erken ve Son Tunç Çağlarına ait III numaralı nekropolün kazılarına
başlanmıştır. Bu nekropolde 16 adet “sunaklı” bir kurgan açığa çıkarılmıştır. Bu gelenek Nahçıvan bölgesinde
yaşayan eski kabileler arasında “atalar kültünün” varlığını gösterir. Plovdağ nekropollerinin arkeolojik olarak
araştırılması Tunç Çağı’nda (MÖ IV-II. Binler) Nahçivan’ın kabilelerinin ölü gömme gelenekleri ve inançları
hakkında detaylı bilgiler elde etmeye olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Azerbaycan; Nahçivan; Plovdağ; Kurgan; Bronz Çağ

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.004

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.