Çayönü Kanallı Yapı Dî Taş Buluntu Topluluğu: Çeşitli Hammaddeler, Çeşitli İşler) İçin mi Kullanıldı?

Maria Rosa lOVINO, Cristina LEMORINI

Özet


Çayönü taş alet endüstrisi iki ayii tür hammadde kullanılarak yapılmıştır- çakmaktaşı ve obsidien. Teknolojik ve tipolojik incelemeler, Aiteramik Neolitik Devrin alt eviçlerinde, bu iki hammaddenin oranlarında önemli değişikliklerin yer aldığını ortaya koymuştur. Erken evrelerde oldukça sınırlı bir yüzdeyle temsil edilen obsidien endüstri daha sonraki eviçlerde gideıek bollaşmaktadır. Kullanım etkenlerinin hammadde seçimini eğer/yahut ne denli etkilediğini saptamak için Kanallı Yapıdan (Di) toplanan taş endüstrisine kullanım aşınması analizleri uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. DI Kanallı Yapıdaki çakmaktaşı ve obsidien taş alet endüstrisinin işlevsel verileri, bu hammaddelerin çok ayrı kullanım özeliİİtleri ne sahip olduğunu kanıtlamıştır. Taş ve deri işlemede bu hammaddelerin rolü çok tamamlayıcıdır. Nitekim, post çoğunlukla çakmalttuşmdan aletlerle tabaklanmış olmasına rağmen posttan ve deriden yapılan eşyalar obsidien aletlerle yapılmışlardır. Taş eşyalarjstisnasız. obsidien aletlerle biçimlendirilmiş ve tamamlanmıştır. Taş eşyaların delinmesi çakmaktaşı delicilerle sağlanmıştır. Sadece ilıi ayi'i tip alette çalunalitaşı/obsidien hammadde ayırımı kesin belirlenmiştir; çakmaktaşından delicilerin post işlemede, obsidienden Çayöııü aletienn ise taş işleriyle ilgisinin olması. Uygukınan diğer işlevler sonucu obsidien ve çakmaiitaşından diîgilerin kenarlarında aynı kullanma yoğunluğu görülmektedir. Buna rağmen, bu iki hamm&deııin belirgin kullanma alanlarım kesin saptamak için salt işlevsel veriler yeterli olmamaktadır Kültürel kanıtlarda, özellikle, göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler


Kanallı Yapı DI, Çayönü, Taş buluntu topluluğu, Akeramik Neolitik

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.