Argolid: Tarihöncesi Efsanelerin Coğrafi - Çevresel ve Arkeolojik Verilerle Bağlantıları

Ioannis LIRITZIS, Marta RAFTOPOULOU

Özet


Bu yazı, " 'Inachus' Tufanı" nm destansı özetine ait bîr denemedir ve Yunanistan'ın, kuzey Peiapones bölgesindeki Ai'goîid'de meydana gelen bazı paleokiimatik olaylara dayalı şiddetli bir çöküşü anlatmaktadır. Bu çöküşün açıklanması Zangger'in (Zangger 1993) ayı-mhh çalışması sonuou elde edilen paleocoğrafi ve jeoarkeolojik verilere dayanın akladı r.
Argoiid'in soy ağacı İnachus, Phoroneus, lo ile başlar ve onların soyundan gelen Epaphus, Libya, Aegyptus, Danaus, Fıoetus, Acrisius. Peıseus vs. ile devanı eder.
Jeoarkeolojik verileıe göre İlk Heîlas (EH) I ve II evresinde kaim alüvyon biri İdn tileri yaygındı, böylece denizin ilerlemesi/ çekilmesi ve kıyı şeridinin değişimi Arşiv ovasında çok iyi bir şekilde belgelenmiştir. Bu jeo-çevıesel veriler ile birlikte nehir tanrısı Inachus'a ait mitoloji ve onun soyundan gelenlerin bu doğal afetler sonrasında bir düzen' getirme çabaları, tüm bu "mitolojik olayların" M.Ö. 3.bînîn ilk yarısında yer aldığım faiz etmemizi sağlamaktadır.
Optik termoiüminesans' adlı yeni bir öiçümleme metodunun ispat ettiği üzere bu zaman Argolid'de iki tane piramitin inşa edildiği devre r&stgeimeiztedir.
Mitolojik olaylara gerçek bir boyut kazandırmak tehlikeli bir cesaret işiyse de bizim amacımız yeni bir veri ve seçenek çarel'er getirmektir. Bunların her ikisi de bilimler aıası araştırmalara ait verilere tatminkar cevaplar bulabileceklerdir Bu araştırma en asından Aıgolid'in destansal yasılan için bir deneme yazısı niteliğindedir.
ı


Anahtar Kelimeler


Mitos, İnakus, Argolid, Jeoarkeolojik, Alüvial, İlk Tunç Çağı, Tufan

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.