Alacahöyük "Kral" Mezarlarına Yeniden Bakış: Mezarların Topoğrafik Konumlarına Ait Stratigrafi Sorunları

Aslı ÖZYAR

Özet


Orta Anadolu'nun, özellikle İik Tunç ve Hitit dönemine ait yerleşmeleri içeren, önemli merkezlerinden biri olan Aiacahöyük'ün. aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk Tarih Kurumu taıafmdan başlatılan ilk Türk kazısı olması nedeniyle Türk Arkeoloji tarihinde ayıı bir yeri vardır.
Kazılarda ortaya çıkan en çarpıcı bulgulardan biti olan ilk Tunç Çağı "Kral" mezarları ve buluntuları ile ilgili bilimsel tartışmalar bugüne kadar süregelmektedir. Bu tartışmaların yoğunlaştığı konulaı-dan biri bu mezarların tarihîen di rilmesi sorunudur. Mezarların göreceli (reîative) olarak tarihlendiriîmesî. buluntulaım İlk Tunç Çağma ait diğer merkezlerin buluntuları ile kaışılaştırıimasınm yanı sıra zaman zaman mezarların stratigrafisin e dayandırılmıştır.
Bu yazıda, mezarların tarihlendiriîmesî konusunda höyük üzerinde bulundukları bölgenin topografyasının da gözönünde bulundurulması önerilmektedir Aiacahöyük'ün topoğı afik haritası incelendiğinde mezarların meyilli bir araziye yerleştirilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle de derinlikleri arasındaki farkın kronolojik bir anlam taşıması olası değildir. Bundan sonra yapılacak tarîhîendirme denemelerinde bu noktanın yanlış yorumlara meydan verilmemesi için mutlaka dikkate alınması gerekir.


Anahtar Kelimeler


lk Tunç Çağı, Hitit, Mezarlar, Metalurji, Alacahöyük

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.